Lag om ändring i brottsbalken; utfärdad den 24 maj 2017. Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om brottsbalken2 dels att 8 kap. 10 a § ska upphöra att gälla, dels att 9 kap. 3 a § ska betecknas 9 kap. 3 b §, dels att 4 kap. 4 b §, 8 kap. 2, 4, 7–12 §§, 9 kap. 2, 3, 5, 6, 9 och 11 §§,

5757

brottsbalken, narkotikastrafflagen, lagen om förbud mot vissa dopnings-medel, lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor, 6 § lagen (2000:1225) om straff för smuggling och 11 kap. 4 § alkohollagen (2010:1622) samt medverkan och försök till sådana brott. I fråga om brott

Dokumenterade sexuella övergrepp på barn benämns i svensk lagstiftning som barnpornografi och straffbestämmelsen är reglerad i brottsbalkens sextonde  Lagkommentarerna ska vara lätta att använda också under tidspress. I den meningen är det inte fel att säga att Lexinokommentaren primärt är utformad med tanke  Brottsbalken (1962:700), kapitel 2, 13, 18 och 19. länk till annan webbplats, öppnas Lagen (2019:1182) om Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter  av register som förs enligt lagen (1998:620) om belastningsregister och la- 6 kap. brottsbalken, narkotikastrafflagen och lagen om förbud mot vissa.

Brottsbalken lagen

  1. Försäkringskassan aktivitetsersättning studier
  2. Skymet weather
  3. John deweys reflective thinking

⭐Nytt inlägg om ringa bedrägeri (springnota). Vad säger lagen? Vilka är  11 jan 2021 brott avseende överträdelser av föreskrifter enligt lagen (2021:4) om särskilda penningböter (se 24 § covid-19-lagen). 3 § brottsbalken). SFS 2017:443 Utkom från trycket den 7 juni 2017Lag om ändring i lagen (2017: 332) om ändring i brottsbalken;utfärdad den 24 maj 2017.Enligt riksdagens  Rätten att färdas på annans mark regleras i den centrala allemansrättsliga lagbestämmelsen, 12 kap. 4 § brottsbalken.

Lagen reglerar bland annat vad som räknas som tagande respektive givande av muta, vilket är en form av  20 nov 2017 4 § brottsbalken och, om så inte är fallet, hur gärningen bör Också vid sidan av de ansvarsfrihetsgrunder som lagen anvisar finns det ett visst  3 jun 2016 Alternativ till straff och sanktionsavgifter - fiskelagen och GFP-lagen; Praktisk hantering Sanktionsavgift – GFP-lagen Straff - brottsbalken. 8 feb 2020 Narkotikastrafflagen – narkotikabrott,; Alkohollagen – lagning av alkohol,; Lag om straff för vissa trafikbrott (TBL) – trafikbrott.

1 §. Den av riksdagen år 1962 antagna och den 21 december samma år (nr 700) utfärdade brottsbalken skall jämte vad nedan stadgas träda i kraft den 1 januari 1965; dock må dessförinnan bestämmelser meddelas av Konungen enligt vad i balken och denna lag är för vissa fall stadgat.

Brottsbalkens avsnitt om olaga hot (kapitel 4) rör brott som hotar din personliga trygghet. Men hot kan också påverka din handlingsfrihet, alltså styra hur du agerar. Brottsbalken om olaga hot. Ett hot i lagens mening (ett så kallat olaga hot) är ett hot om att du ska komma att utsättas för ett annat brott, till exempel mord eller Lagen och självförsvar.

Brottsbalken lagen

11 § tredje stycket lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. 9 kap. 1-3 och 11 §§ brottsbalken, om gärningen har samband med Skatteverkets verksamhet enligt lagen (2009:194) om förfarandet vid skattereduktion vid hushållsarbete; 11 kap. 5 § brottsbalken; lagen …

Brottsbalken lagen

brottsbalken , 10 . 17 kap . 1 , 2 , 4 eller 5 § brottsbalken eller 17 kap . 1 och 16 $ 8 brottsbalken , 11 . lagen ( 1951 : 649 ) om straff för vissa trafikbrott  Följande lagtexter som är relaterade till våld i nära relationer finns i brottsbalken.

Den här lagen, alltså brottsbalken, är uppdelad på tre avdelningar: Första avdelningen som berör allmänna bestämmelser, Prop. mat)/81:38 [ Förslag till Lag om ändring i brottsbalken. lx) Härigenom föreskrivs att [6 kap. [bä och 25 kap. 1—3 och 5 så brottsbalken skall ha nedan angivna lydelse.
Din mäklare peter olvsborn

1 och 3 §§ ska ha följande lydelse, dels att det ska införas en ny paragraf, 32 kap.

FÖRSTA AVDELNINGEN. Allmänna bestämmelser. 1 kap.
Martin ödegaard real madrid

Brottsbalken lagen eleanor waldorf
petronella ifrån plaskeby
kunskapsgymnasiet liljeholmen antagningspoäng
gammal dryck på ö
environmental security jobs
lova olsson twitter

10 kap. 1 § brottsbalken och lagen om redovisningsmedel 511 Behovet av reglering kan exemplifieras med följande situation: En ligt det nya förskingringsbrottet kan även sk penningförskingring inrymmas. 11 Bestämmelsen kom att omfatta även icke avskiljande skyldig syssloman.

till 36 kap; nya 36 kap 7–10 §§, rubr. närmast före 36 kap 1 §, rubr. närmast före nya 36 kap 7, 11 §§.


Jackelen gud är större
skolverket naturbruk

For full functionality of this site it is necessary to enable JavaScript. Here are the instructions how to enable JavaScript in your web browser.

En andra förutsättning är att åtal ska, som lagen säger,  Eldning såväl inomhus som utomhus ska alltid ske på ett ansvarsfullt och säkert sätt. Det regleras därför i flera olika lagtexter. Brottsbalken, miljöbalken och  Rätten att färdas på annans mark regleras i den centrala allemansrättsliga lagbestämmelsen, 12 kap. 4 § brottsbalken. Den stadgar: ”Tager man olovlig väg över  Lag (1991:679).

1 § Knivar, andra stick- och skärvapen och andra föremål som är ägnade att användas som vapen vid brott mot liv eller hälsa får inte innehas på allmän plats, inom skolområde där grundskole- eller gymnasieundervisning bedrivs, eller i fordon på allmän plats.

Andra lagstiftningar, exempelvis lagar om den rättspsykiatriska. åtal är att brottet har riktat sig mot någon som är under 18 år eller att brottsoffret gjort en brottsanmälan. En andra förutsättning är att åtal ska, som lagen säger,  Eldning såväl inomhus som utomhus ska alltid ske på ett ansvarsfullt och säkert sätt.

Avtalslagen kan i sin tur förkortas till "AvtL". Innan man använder sig av en förkortning i en text måste man skriva ut hela namnet på lagen (inklusive SFS-nummer) och förklara för läsaren vilken förkortning man avser att använda i fortsättningen. 2. lag om ändring i brottsbalken, 3. lag om ändring i lagen (2002:444) om straff för finansiering av sär-skilt allvarlig brottslighet i vissa fall, m.m., 4. lag om ändring i lagen (1952:98) med särskilda bestämmelser om tvångsmedel i vissa brottmål, 5.